Návštěvní řád

Návštěvníci Zoologické zahrady Chleby se zakoupením vstupenky a vstupem do areálů ZOO Chleby zavazují dodržovat tento Návštěvní řád a následující pravidla:

1. Vstup do zoo je možný pouze s platnou vstupenkou a pouze k tomu určenými vstupy a pouze ve stanovenou provozní dobu, která se během roku mění. Vstupenku je nutno uchovat po celou dobu návštěvy zoo pro případnou kontrolu.
2. Vstupenka je nepřenosná a umožňuje jednorázový vstup do nové a staré části, opětovný návrat do jednotlivých částí není možný. Vstupné se z důvodu změny počasí, vysoké návštěvnosti, změny zdravotního stavu nebo vykázání pro porušování Návštěvního řádu nevrací.
3. Vstup osobám do 15 let věku je možný pouze za doprovodu dospělé osoby (rodiče, doprovod, pedagogický dozor), pro účely tohoto návštěvního řádu se dospělou osobou nerozumí pracovník zoo. Za návštěvníky do 18 let odpovídá jejich doprovod, či zákonný zástupce.
4. Do zoo platí zákaz vstupu se zvířaty, zákaz se nevztahuje na psy vodící a asistenční (viditelně označené). Tento pes musí být na vodítku, řádně očkovaný, návštěvník tuto skutečnost musí na vyžádání prokázat. Je nutno dodržovat běžná bezpečnostní a hygienická pravidla. V případě návštěvy v doprovodu vodícího a asistenčního psa je návštěvník povinen tuto skutečnost nahlásit na pokladně. Vstup do areálu zoo za účelem tréninku vodících, či asistenčních psů je umožněn pouze po předchozím schválení vedením zoo.
5. Pohyb v zoo je možný pouze po vyznačených cestách. Vstup mimo návštěvnickou trasu a do jiných, veřejnosti neurčených prostor, je zakázán. Není též povoleno překonávat bariéry u expozic, stavět na ně děti, nahýbat se přes zábrany a natahovat ruce k mřížím, do voliér, ohrad a dalších míst pro zvířata.
6. Pohyb v prostorách zoo, mimo parkoviště, je výhradně pěšky. Výjimku tvoří dětské kočárky a mechanické, či elektrické invalidní vozíky. Jiné dopravní prostředky lze používat pouze po předchozím schválení vedením zoo.
7. Jízda na kole je povolena pouze zaměstnancům zoo. Pro kola návštěvníků je vyhrazené místo u parkoviště zoo – kolostavy. Návštěvníci jsou povinni zabezpečit kolo v kolostavu pomocí vlastního zámku.
8. V zoo platí přísný zákaz krmení chovaných zvířat návštěvníky. Tento zákaz se nevztahuje na zvířata, která jsou tzv. kontaktní, v tomto případě je možné použít pouze k tomu určené krmivo poskytnuté zoo (krmení z krmných automatů) a jen v množství obvyklém.
9. Kontakt se zvířaty v zoo je zakázán, tento zákaz se nevztahuje na tzv. kontaktní zvířata a zvířata k tomu určená vedením zoo.
10. V zoo platí zákaz rušení a dráždění zvířat (např. ťukání na sklo, hluk a rychlé pohyby) a jiné jednání, které může mít za následek ohrožení pohody, zdraví nebo života chovaných zvířat. Focení zvířat s použitím blesku je bez předchozího schválení zaměstnancem zoo zakázáno.
11. Vhazování jakýchkoli předmětů do výběhů je zakázáno.
12. Vstup do průchozích expozic je na vlastní nebezpečí.
13. Na území zoo je přísně zakázáno rušit volně žijící zvířata, dotýkat se jich a sbírat vejce
14. Návštěvník zoo je povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, zvířatům, rostlinám i majetku a udržovat pořádek a čistotu, zejména odhazovat odpad pouze do určených odpadních nádob. V případě poškození majetku nebo zařízení zoo bude požadována náhrada škody.
15. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny na informačních a zákazových tabulích a stanovené pokyny pro různé aktivity v zoo (provozní řád dětských hřišť, dětského koutku, průchozí expozice, jízda na ponících apod.).
16. Do zoo se zakazuje vstup osobám, které jsou pod vlivem omamných a psychotropních látek. Dále se zakazuje vnášet do prostor zoo omamné a psychotropní látky, látky hořlavé a výbušné. Tento zákaz se vztahuje i na zábavní pyrotechniku všech kategorií, dále nafukovací balónky. V zoo platí zákaz rozdělávání ohňů a manipulace s otevřeným ohněm.
17. V zoo je zákaz používání přístrojů určených k hlasité reprodukci hudby a zvuku.
18. V zoo platí zákaz používání bezpilotních prostředků všech kategorií včetně dronů.
19. Parkoviště zoo je nehlídané, nenechávejte žádné cennosti v autě.
20. Vystavené exponáty (např. zemědělská technika, sochy a další) jsou určeny pouze
k prohlídce, nikoli k prolézání, šplhání apod.
21. V zoo platí zákaz kouření. Kouření je umožněno pouze a jedině na volně přístupné komunikaci mezi starou a novou částí zoo. Zákaz platí i na používání elektronických cigaret.
22. Zoo neodpovídá za škody či újmy, které vzniknou důsledkem porušení tohoto řádu a stejně tak neodpovídá na škody na odcizených nebo poškozených věcech návštěvníků.
23. Návštěvník svým vstupem do areálu zoo dává souhlas s tím, že fotografie, videozáznamy či filmy s jeho osobou, které vzniknou během jeho přítomnosti v areálu, smějí být užity dle uvážení zoo, bez jakéhokoli nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
24. Vaše přání a připomínky můžete sdělit na pokladně zoo. Zde také ohlašujte nalezení či ztrátu věci.
25. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků zoo. V případě závažného porušení Návštěvního řádu a pokynů (i ústních) zaměstnanců zoo si ZOO Chleby vyhrazuje právo návštěvníka vyzvat k opuštění areálu.
26. V případě porušování tohoto Návštěvního řádu nebo vyskytnutí se situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat je nutno tuto skutečnost neprodleně nahlásit zaměstnancům ZOO Chleby. V případě nebezpečí z prodlení na tísňové linky 150 HZS, 
155 ZZS a 158 PČR.

V ZOO Chleby dne 01.06.2019


ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby